두성테크

전체메뉴닫기

Giới thiệu công ty

We are creating a more innovative future.

Quản lý đạo đức
Quản lý đạo đức đề cập đến việc quản lý công ty và hoạt động kinh doanh. “ Đạo đức kinh doanh’ là giá trị được ưu tiên hàng đầu,
là sự minh bạch, công bằng và đang mang theo ý nghĩa là một giải pháp kinh doanh bổ sung hiệu quả, kinh doanh một cách hợp lý
bằng cách thiết lập các quy định đạo đức, Doosung Tech đã xác định một cách rộng rãi phạm vi các quy định đạo đức từ trách nhiệm
là bản chất trong kinh doanh đến trách nhiệm với xã hội và đang đưa ra thực tiễn. Để thực hiện đạo đức kinh doanh một cách tự nguyên
thì Doosung tech đang tiến hành đào tạo về đạo đức và đào tạo để phòng chống sự tham nhũng. Tất cả nhân viên của công ty đang
thực hiện tốt văn hóa kinh doanh một cách minh bạch và công bằng thông qua việc thực hiện tốt đạo đức kinh doanh.
			
Quản lý đạo đức của công ty Doosung tech 

Điều 1: ( Mục đích) Công ty TNHH Doosung tech ( dưới đây xin phép gọi là ‘ công ty’) tất cả nhân viên công ty sẽ tuân thủ các hoạt động kinh doanh một cách minh bạch và công bằng.là mục kinh 
doanh để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan hợp tác vui vẻ và cùng tồn tại trên cơ sở đảm bảo niểm tin Điều 2 ( Đối tượng áp dụng) 

1. Tất cả nhân viên công ty phải tuân thủ và thực hiện tốt  quy tắc đạo đức.
2. Quy tắc này sẽ áp dụng cho tất cả nhân viên và  những người được tuyển dụng làm việc tại trụ sở chính của công ty, cũng như  các công ty ở nước ngoàiĐiều
3 ( Ý nghiã của ngôn ngữ )

1.  Thuật ngữ ‘Tiền bạc’ cũng như là ‘hiện kim’ đang đề cập đến chứng khoán, tiền mặt và những lợi ích kinh tế khác
2.  Thuật ngữ  ‘Thiết đã’ cũng như ‘chiều đã’ đang đề cập đến sự đã ngộ như là  đồ ăn, thức uống hay thể thao giải trí
3  Thuật ngữ ‘tiện lợi’ đang đề cập đến việc hỗ trợ như là sự kiện, giao thông, chỗ ở hay là hướng dẫn viên. 
4. Thuật ngữ ‘các bên liên quan’ đề cập đến tất cả các đoàn thể cơ quan công ty tự nhiên trong và ngoài công ty đang nhận được ảnh hưởng do công việc của các nhân viên khác.

Điều 4  ( Cho và nhận tiền)
1. Trường hợp nếu các bên liên quan biếu, tặng tiền thì không được nhận. Bạn phải nói một cách lịch sự
2. Trường hợp đã nhận tiền thì phải khai báo với phòng kiểm toán. Phải trả lại cho các bên liên quan hoặc công ty liên kết đã cung cấp tiền bằng các phương pháp để chứng minh việc trả lại tiền của
người đã nhận tiền