두성테크

전체메뉴닫기

sản xuất

We are creating a more innovative future.

My video
IQC
Kiểm tra có hay không đảm bảo chất lượng nguyên liệu và chỉ nhập nguyên liệu đạt vào công đoạn sản xuất và nguyên liệu không đạt thông qua xử lý điều chỉnh công đoạn hoạt động cải tiến chất lượng
PBA LINE
Công đoạn kiểm tra PBA của chất lượng zero defect thông qua kiểm tra dán tape, bôi keo chống ẩm, keo đông nhiệt, ép nhiệt, ,kiểm tra đặc tính, kiểm tra mắt, kiểm tra Auto vision.
PBA
Công đoạn làm ASS’Y linh kiện Option dán tape vào PBA được SMT
PBA VSWR
Công đoạn kiểm tra đặc tính tần song đối với PBA được ASS'Y hoàn thành
Kiểm tra PBA
Công đoạn kiểm tra toàn bộ tính năng đối với PBA được ASS'Y hoàn thành
Kiểm tra vision tự động PBA
Công đoạn kiểm tra Auto vision để đề phòng lọt lỗi không thể phát hiện
Kiểm tra chỉ sở OQC
Công đoạn tiến hành kiểm tra sampling với công đoạn kiểm xuất hàng qua so sánh với giá trị đo được qua kiểm tra với SPEC giá trị để phán định LOT đạt, không đạt
Kiểm tra tính năng OQC
Công đoạn phán định LOT đạt, không đạt với so sánh giá trị đo và SPEC qua tiến hành kiểm tra sampling bằng công đoạn kiểm tra xuất hàng
Kiểm tra mắt thường OQC
Công đoạn phán định LOT đạt, không đạt với so sánh tiêu chuẩn kiểm tra được với SPEC đối với linh kiện Option được dán và chất lượng hàn thiếc bằng công đoạn kiểm tra xuất hàng
Kiểm tra RoHS OQC
Công đoạn kiểm tra có hay không chất lượng độc hại môi trường đối với toàn bộ sản phẩm PBA
Kiểm tra độ tin cậy sản xuất đại trà
Công đoạn chứng nhận tính tin cậy PBA qua kiểm tra nhiệt độ cao, test độ bên tuổi thọ, nhiệt độ độ ẩm, test 8585, test đặc tính bên trong Dome S/W, test hoạt động click chịu nước, test tuổi thọ Dome, test phần cổ con hàng để chứng nhận chất lượng tính tin cậy PBA